На следниот линк може да се види Завршна сметка на Буџетот на Старо Нагоричане за 2020 година

http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Zavrsna-smetka-Opstina-Staro-Nagoricane-za-2020-god.pdf

На следниот линк може да се види Годишен извештај на Општина Старо Нагоричане за 2020 година

http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Godisen-izvestaj-na-Opstina-Staro-Nagoricane-za-2020-godina.pdf