Буџет на Општина Старо Нагоричане за 2021 година

На следниот линк може да се види Буџетот на Општина Старо Нагоричане за 2021 година http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Буџет-2021.pdf На следниот линк може да се види Одлука за извршување на Буџетот на Општина Старо Нагоричане за 2021 година http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/одлука.pdfНа следниот линк може да се види Одлука за утврудавње на вредност

Повеќе

Информации за јавност

Општина Старо Нагоричане како имател на информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер обезбедува јавност и отвореност во работата, и им овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.Согласно чл. 8 од ЗСПИЈК

Повеќе

Услуги за граѓани

Еднократна парична помош на семејства со новороденче Советот на Општина Старо Нагоричане има донесено одлука за исплата на еднократен надоместок за секое новороденче на територијата на Општина Старо Нагоричане. Линк од барањето кое треба да се достави во Општина Старо Нагоричане. http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/07/за-новороденче.pdf Ослободување од плаќање на 15м3

Повеќе

Администрација

Распоред на вработени по одделенија Одделение за финансиски прашања Раководител:Тина Костовска   Име и Презиме Телефон за контакт Звање e-mail 1. Тина Костовска 075/490-005 Раководител на одделение за финансиски прашања  kostovskatina@yahoo.com 2. Фросина Крстевска 075/490-006 Самостоен референт за материјални и финансиски работи  krstevskafr@yahoo.com 3. Tања Јовчиќ 075-490-002

Повеќе

Совет на Општина

  Име и Презиме Телефон за контакт e-mail 1. Јовица Јанчиќ 078/318-361   2. Саша Алексиќ 078/318-362   3. Бобан Цветановски 078/318-366 4. Игор Душановски 078/318-364   5. Ивана Тодевска 078/318-365   6. Тони Митровски 078/318-369   7. Тања Јовановска 078/318-368   8. Ивица Петрушевиќ /  

Повеќе