Соопштение

Соопштение

Соопштение за теренска вакцинација против пандемија COVID-19 http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/07/соопштение.pdf

Повеќе

ОДЛУКА

Одлука за вршење на евиденција, попис и процена на недвижен и подвижен имот на територија на Општина Старо Нагоричане кои подлежат на оданочување согласно даноците на имот http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Одлука-за-данок-на-имот.pdf

Повеќе

Обрасци

Даноци Даночна пријава за утврдување на данок на наследство и подарок http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/07/Даночна-пријава-за-данок-на-наследство.pdf Даночна пријава за утврдување на данок на промет на недвижностиhttp://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/07/Даночна-пријава-за-данок-на-промет.pdf Даночна пријава за утврдување на данок на имотhttp://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/07/Даночна-пријава-за-данок-на-имот.pdf Барање за Уверение за платени даноци http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/07/Барање-платени-даноци.pdf Уверение за платени даноци http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/07/Уверение-за-платени-даноци.pdf Уплатница за данок на имотhttp://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/07/Данок-на-имот.pdf

Повеќе