Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:
https://e-nabavki.gov.mk/
Системот овозможува преглед на активни и завршени огласи. За полесно пребарување на огласите за Општина Старо Нагоричане, во полето договорен орган треба да се внесе Општина Старо Нагоричане, да се избере вид на договор за јавна набавка и вид на постапка и се избира потврди, или се пребарува во делот: прегледи/листања со избирање на бараната постапка.