Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Старо Нагоричане за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 до 31.03.2021 година

http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/квартален-од-01.01.2021-до-31.03.2021.pdf

Образложение на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Старо Нагоричане за прв квартал 2021 година

http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/образлозение-на-квартален.pdf