На следниот линк може да се види Буџетот на Општина Старо Нагоричане за 2021 година

http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Буџет-2021.pdf

На следниот линк може да се види Одлука за извршување на Буџетот на Општина Старо Нагоричане за 2021 година

http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/одлука.pdf
На следниот линк може да се види Одлука за утврудавње на вредност на бодот за платите на државните службеници на Општина Старо Нагоричане за 2021 година

http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Одлука-утврдување-на-вредност.pdf