Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Старо Нагоричане за прв квартал од 01.01.2020 до 31.03.2020 година

http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Квартален-01-03.pdf

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Старо Нагоричане за втор квартал од 01.01.2020 до 30.06.2020 година

http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Квартален-01-06.pdf

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Старо Нагоричане за трет квартал од 01.01.2020 до 30.09.2020 година

http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Квартален-01-09.pdf

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Старо Нагоричане за четврт квартал од 01.01.2020 до 31.12.2020 година

http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Квартален-01-12.pdf