Општина Старо Нагоричане како имател на информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер обезбедува јавност и отвореност во работата, и им овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.Согласно чл. 8 од ЗСПИЈК за службено лице одговорно за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер е поставено:

Славка Стефановска-Цветковска

емаил: slavka_caci6@hotmail.com

телефон: 075-460-011

НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ:

Слободен пристап до информации имаат сите правни и физички лица.  Слободен пристап до информации имаат и странски правни и физички лица во согласност со овој и друг закон.

Образецот на Барањето содржи назив на Имателот на информацијата, личното име и презиме на Барателот на информацијата, податоци за можниот застапник или ополномоштеното лице, фирмата или правното лице, опис на информацијата со која сака да се запознае, на каков начин сака да се запознае со содржината на бараната информација и на каков начин да му се достави бараната информација. Барање може да се поднесе пополнето и на обичен лист хартија но на истото барателот е должен да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактерБарателот не е должен да го образложи барањето.

ОБРАСЦИ:

Барање за информации од јавен карактер

http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/07/Образец-на-Барање.pdf

Жалба

http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/07/ОБРАЗЕЦ-ЗА-ЖАЛБА.pdfПолитика за интегритет на Општина Старо Нагоричане

http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/05/Politika-za-integritet-na-Opstina-Staro-Nagoricane-maj-2021.pdf