Распоред на вработени по одделенија

Одделение за финансиски прашања

Раководител:Тина Костовска

 Име и ПрезимеТелефон за контактЗвањеe-mail
1.Тина Костовска075/490-005Раководител на одделение за финансиски прашања kostovskatina@yahoo.com
2.Фросина Крстевска075/490-006Самостоен референт за материјални и финансиски работи krstevskafr@yahoo.com
3.Tања Јовчиќ075-490-002Помлад референт-благајник jovcic.tanja@yahoo.com
4.Синиша Божиновиќ075/490-008Самостоен референт-администратор за локални даноци и такси sinisabozinovic@yahoo.com
5.Хелена Мишевска078/318-370Самостоен референт-даночен книговодител helenaiva@yahoo.com
6.Љубиша Цветковиќ078/318-373Самостоен референт-администратор за локални даноци и такси cvetkovic@abv.bg
7.Виолета Петковска078/490-021Помлад соработник за админстратирање на приходиvioletastojkovik@gmail.com

Одделение за правни, општи работи и јавни дејности

Раководител : Горан Доневски

Име и ПрезимеТелефон за контактЗвањеe-mail
1.Горан Доневски071/260-147Рaководител на одделение за правни, општи работи и јавни дејностиgoran.donevski@yahoo.com
2.Емилија Спасиќ078/318-360Помлад соработник за седници на совет и јавни дејностиemilijaspasic81@yahoo.com
3.Тања Трајковиќ-Ѓорѓевиќ075/490-001Самостоен референт-архиварtanja.gorgevic@yahoo.com
4.Светлана Павловиќ075/490-003Хигиеничар/ка/
5.Александар Серафимовиќ078/318-371Возач/
6.Горан Стаменковиќ078/318-370Чувар/портирgoranstamenkovic1983@yahoo.com
7.Панче Досев075/490-004Работник за одржување на опрема/

Одделение за управување со човечки ресурси

1.Давор Арсиќ075/490-017Помлад соработник за примена на прописи, постапки и обуки за човечки ресурсиdavorarsikjku@yahoo.com
2.Маја Ангеловска075/490-010Помлад референт за персонална евиденција/

Одделение за Урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина

Раководител: Саша Кузмановиќ

 Име и ПрезимеТелефон за контактЗвањеe-mail
1.Саша Кузмановиќ072/224-425Раководител на одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна срединаsskuzmanovic@yahoo.com 
2.Мирослав Славковски078/318-374Виш соработник за комунални дејности mikimlado_94@yahoo.com
3.Драган Благе Јовановски075/490-018Помлад соработник за заштита на животна средина и заштита и спасување dragan.dace85@yahoo.com
4.Зорица Илиевска075/490-012Виш референт за административни работи од областа на урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина zoricailievska@yahoo.com
5.Спасе Ристовски071/260-137Виш референт за комунална инфраструктура, патен сообраќај, локални патишта и улици /
6.Драган Пера Јовановски075/490-014Работник за одржување на објекти /
7.Далибор Трајковски075/490-013dalibortrajkovski@gmail.com
8.Наталија Ѓуровска071/244-981Виш референт за административни работи од областа на урбанизам, комунални дејности и заштита на животна срединаnate.natalijagj12@hotmail.com

Одделението за Одделение за инспекциски работи – инспекторат

Раководител: Жаклина Јовановска

 Име и ПрезимеТелефон за контактЗвањеe-mail
1.Часлав Максимовиќ072/224-435Овластен инспектор за комунални дејности caslavmaksimovic@yahoo.com
2.Драган Денковски075/490-015Комунален редарdace.denkovski@yahoo.com

Одделение за Европски интеграции, локален економски развој и подршка на Градоначалникот

Раководител : Жаклина Јовановска

 Име и ПрезимеТелефон за контактЗвањеe-mail
1.Славка Стефановска – Цветковска075/490-011 
2. 
3. 
4.Милина Анѓеловска075/490-020