АДМИНИСТРАЦИЈА

Распоред на вработени по одделенијаОдделение за финансиски прашања

Раководител: Лила Лазаревска


Име и ПрезимеТелефон за контактe-mail
Лила Лазаревска 071/260-107  
Тина Костовска 075/490-005  
Фросина Крстевска 075/490-006  
Синиша Божиновиќ 075/490-008  
Драган Зафировски 075/490-021  
Tања Јовчиќ 075/490-002  


Одделение за Урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина

Раководител: Саша Кузмановиќ


Име и ПрезимеТелефон за контактe-mail
Саша Кузмановиќ 072/224-425  
Мирослав Славковски 078/318-374  
Драган Благе Јовановски 075/490-018  
Зорица Илиевска 075/490-012  
Спасе Ристовски 071/260-137  
Мирослав Спасовски 075/490-013  
Драган Пера Јовановски 075/490-014  


Одделение за Европски интеграции, локален економски развој и подршка на Градоначалникот

Раководител : Жаклина Јовановска


Име и ПрезимеТелефон за контактe-mail
Славка Стефановска - Цветковска 075/490-011  
Хелена Мишевска 078/318-370  
Љубиша Цветковиќ 078/318-373  
Милина Анѓеловска 075/490-020  


Одделение за правни, општи работи и јавни дејности

Раководител : Горан Доневски


Име и ПрезимеТелефон за контактe-mail
Горан Доневски 071/260-147  
Емилија Спасиќ 078/318-360  
Тања Трајковиќ-Ѓорѓевиќ 075/490-001  
Светлана Павловиќ 075/490-003  
Александар Серафимовиќ 078/318-371  
Горан Стаменковиќ 078/318-370  
Панче Досев 075/490-004  

Одделение за управување со човечки ресурси

Име и ПрезимеТелефон за контактe-mail
Давор Арсиќ 075/490-017  
Маја Ангеловска 075/490-010  


Одделението за Одделение за инспекциски работи – инспекторат

Раководител: Жаклина Јовановска


Име и ПрезимеТелефон за контактe-mail
Часлав Максимовиќ 072/224-435  
Рашко Цветковски 075/490-015  

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ

Е-ИНФОРМАТОР